ga9xvn commented.
Thầy ơi cho cho em hỏi
Là ví dụ bạn troai em đi nhậu rồi ngày mai nên xử sao cho ngon đây thầy 😎