Mỗi người sinh ra đang sống một cuộc sống mà mình đang sống, đừng so sánh đừng muộn phiền hay trách cứ mọi thứ k như mong đợi, hãy chấp nhận, đù việc đó sai hãy biến nó thành đúng. Thế thôi
Mỗi người sinh ra đang sống một cuộc sống mà mình đang số...

Be the first to comment.