adobe5492 commented.
Lỡ tỏ tình rồi, bị từ chối "chưa muốn yêu" , giờ tán lại có được không ạ?