Dev cần tâm sự hay tâm sự cần dev? Ngành cần dev hay dev cần ngành? Ngành dev có cần tâm sự không?
#tamsudev

Be the first to comment.