ga9xvn commented.
Anh đi rồi, Ai sẽ là chú rể của em đây? Ai sẽ đeo chiếc nhẫn vào tay gầy Anh vẫn thường hay nắm? #duphong
Anh đi rồi,