Thôi kệ, mần vì đam mê mà, từ từ rồi có người xài. :)))

Be the first to comment.