"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Xuân Diệu.

Be the first to comment.